Akatush’ uBaba wethu

Akatush’ uBaba wethu,
OnguYise waphakade.
Ayituswe neNdodana,
EnguMhlengi wethu sonke.
NakuMoya Ocwebile.
E! udum’ alube kuwo.

Sibusise Baba wethu
Owadal’ izinto zonke.
Sibusise Mhlengi wethu
Owafela thina zoni,
Wena Moya Ocwebile,
Sicwebise thin’ abakho.

E! Buthath’ Obucwebile,
Sikhuleka kuwe njalo,
Sithi kanye nengelosi:
Ucwebile wena Nkosi!
Mawutuswe, udunyiswe,
Ngazo zonke izikhathi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s