Asituse Umsindisi

Asituse Umsindisi
Ongumondli noMfundisi
noMalus’ omuhle wethu
Asimbonge simdumise
ngokwamandla ethu onke,
Ufanelw’ udumo lonke.

Nas’ isinkwa sokuphila
Esivela ezulwini
Esizophilisa thina
Lesi sinkwa sengelosi
Awusiphe sona, Nkosi
Sizwe ubumnandi baso.

Nant’ iGazi loMsindisi,
Lingumthombo wokucweba,
Lisihlanz’ izono zethu,
Jesu ake usihlanze
Ngalo leligazi lakho,
Khona soba mhlophe njalo.

E! Malusi weth’ omuhle
Akusondle thin’ abakho,
Usaluse, usilonde,
Ube nathi ekufeni,
Usiyise ezulwini,
Sithokoze kanye nawe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.