Babusisiwe

(abesilisa bodwa)
Babusisiwe abemenywe sedlweni somthimba we Mvana.

(Bonke)
Lawa mazwi kaNkulunkulu aliqiniso.
Masiwavume, masiwakholwe, masiyokudla neNkosi.

(abesilisa bodwa)
Wozanini nizokudla, nezw’ ubumnandi be Nkosi.

(Bonke baphinda “lamazwi”)
(abesilisa bodwa)
Kunjengoba khubhaliwe ukuthi:

(bonke)
Iso alikubonanga indlebe ayikuzwanga,
akungenang’ enhliziweni yomuntu uNkulunkulu
akulungisele abamthandayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.