Bandla elikulo lonke

Bandla elikulo lonke uMsindisi uvukile.
Useshiy’ ithuna lakhe abebembekile kulo.
Asimjabulele sonke, simdumise sithi kuye:
Mawutuswe njalo, Jesu Kristo, mawutuswe njalo.

Yen’ owaf ‘ onqamlezweni edelelwa ejivazwa,
Uvukile ekufeni ngobukhosi obukhulu.
Jesu Kristo, Nkosi yethu, sikubonga sonke sithi:
Mawutuswe njalo, Jesu Kristo, mawutuswe njalo.

Wenyukela ezulwini ebusis’ iBandla lakhe;
Uyobuya asilande asinik’ inhlanhla nathi.
Khona sothokoza njalo, simdumise sithi kuye:
Mawutuswe njalo, Jesu Kristo, mawutuswe njalo.

E! Malusi weth’ omuhle wazidela amathambo.
Ake usihole njalo silandel’ inyawo zakho.
Mafavuke phila njalo, uze usivume nathi:
Mawutuswe njalo, Jesu Kristo, mawutuswe njalo.

Jesu Nkosi lond’ iBandla lingashwabadelwa lutho.
Yenz’ ukuba thina ‘zimvu sisazise lesibaya.
Esibiywe ngal’ igazi lemithambo yakho yonke:
Mawutuswe njalo, Jesu Kristo, mawutuswe njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.