Bandla mtuse

Bandla mtuse uMsindisi, onguMholi noMalusi.
Tatha amagama onke umhubele ungaphezi.

Osuk’ edla lesisinkwa uyakuphila naphakade!

Namhla sidumis’ isinkwa esiphila siphilisa.
Wasinika abafundi ekudleni kokugcina.

Imfundiso yethu ithi lesisinkwa sab’ inyama.
Newayini lab’ igazi, kholwa noma ungaboni.

Nas’ isinkwa sokuphila ngesokondla izihambi,
Singukudla kwabantwana singedliwe oyisoni.

Sasifanekisw’ endulo ngo-Isake enikelwa.
Nangemvana yePhasika nangomana wawokhokho.

E, leMvana yePhasika iqedil’ umtheth’ omdala,
Nant’ ilanga lifkile asiswel’ okudlulile.

Jes’ onguMalusi wethu ak’ usondle usaluse,
Usiyise kulelozwe okungekho kufa kulo.

Wen’ okwaz’ ukwenza konke osalusa emhlabeni.
Sijabule nawe njalo khona lapho ezulwini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.