Banenhlanhla labo bantu

Banenhlanhla labo bantu abavuma ngenhliziyo.
Imithetho nezindlela azishumayel’ uJesu.
Tin’ esafuman’ iBandla likaJesu uMsindisi.
Asibonge sithokoze, asibonge ngokulunga.

Banenhlanhla labo bantu abalahl’ ijok’ elibi,
balivum’ elikaJesu elilula elimnandi.
Tin’ esafuman’ iBandla likaJesu uMsindisi.
Asibonge sithokoze, asibonge ngokulunga.

Banenhlanhla labo bantu abahluphekel’ okuhle,
bekunqab’ okubi konke, belwa nako baze bafe.
Tin’ esafuman’ iBandla likaJesu uMsindisi.
Asibonge sithokoze, asibonge ngokulunga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.