E! Hostia elihle

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

E! Hostia elihle, siphethu sokusinda.
Sicindezelwa impi yezitha eziningi.
E! Jesu Mhlengi wethu osivulel’ izulu.
Akusinik’ amandla, usiphuthume Jesu. Amen

KuNkulunkulu munye, iNkosi’ enobuthathu,
akub’ udumo kuyo, olungenakuphela.
Mayisinike sonke ngomusa nobubele
Inhlanhla yaphakade ekhaya laphezulu. Amen