E! Nkulunkulu Jesu wami

E! Nkulunkulu Jesu wami
Ungimemile namhla.
Ngize kukwamukela Nkosi,
Ngesakramente lakho.
E Jesu ngiyakholwa kuwe,
Ngiyazithoba pambi kwakho,
Wen’ oyiNkosi yami.

Yilo iSakramente leli
Elingukudla kwethu:
Liyisiphethu sokuphila,
Lisivimbel’ ukona
E! Jesu Ngiyathemba kuwe;
Ngiyakusinda ngawe wedwa
Wen’ onguMhlengi wami.

Nasi isinkwa sokuphila
Esitholis’ inhlanhla;
Ngizoyithola leyonhlanhla,
Ngokwamukela sona.
E! Jesu ngokuthanda njalo,
Ngingahlukani nawe futhi
Wen’ oligugu lami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.