E! Nkulunkulu Nkosi

E! Nkulunkulu Nkosi, zivume lezizipho,
Ezinikelwa kuwe nguMpriste elathini.
Awenze ziphenduke Inyama yoMsindisi,
Negazi lakhe futhi kub’ umhlabiso omuhle.

Wubheke lomhlabiso, usihawukele ngawo
Nalabo abahlanzwa izono emlilweni.
Ungab’ usazibheka izono zethu manje,
Njengoba sinxuselwa nguJesu elathini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.