E! Nkulunkulu Nkosi

Categories Zulu Hymns0 Comments

E! Nkulunkulu Nkosi, zivume lezizipho,
Ezinikelwa kuwe nguMpriste elathini.
Awenze ziphenduke Inyama yoMsindisi,
Negazi lakhe futhi kub’ umhlabiso omuhle.

Wubheke lomhlabiso, usihawukele ngawo
Nalabo abahlanzwa izono emlilweni.
Ungab’ usazibheka izono zethu manje,
Njengoba sinxuselwa nguJesu elathini.