E! Sidlo esimnandi

E! Sidlo esimnandi
E! Sinkwa sokuphila.
Silangazela wena
Ongukuphila kwethu,
E! Jesu Mondli wethu,
Akusikhaliphise
Usiph’ amandla njalo
singaze sidangale.

E! Gazi elingcwele
Eloph’ amanxebeni
Ka Jesu, uMsindisi,
Esesiphambanweni.
Siphethu sokucweba,
Naz’ inhliziyo zethu
Ezingcolisw’ izono,
Zihlanze zibe mhlophe.

Delisa inhliziyo
Zabantu bakho, Jesu.
Zename, zithokoze,
Zingabe zisalamba.
Nasekufeni kwethu
Uzusilulamise
NgaleliSakramente
Elingumphako wethu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.