E! Siphamban’ esihle

E! Siphamban’ esihle,
Okwabethelwa kuwe.
UNkulunkul’ uqobo,
Ngezono zethy zonke.

E! Muthi wokuphila,
Wathela isithelo
EsinguJesu Kristo,
Ongukuphila kwethu.

Uyisihluthulelo
sesango laphezulu,
Esizongena ngalo
ezweni lobumnandi.

E! themba labonile
okwahlawulwa
Ngawe onk’ amcala ethu,
E! siyakudumisa.

Msindisi weth’ omnene
owaf ‘ onqamlezweni,
aku’ usithethelele
izono zethu zonke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.