Hlanganani zizwe zonke

Hlanganani zizwe zonke Nize kuMsidisi wenu.
Nizethul’ eNhliziweni, Yowahleng’ abantu bonke.
Mawutuswe Jesu wethu, Siyabonga kuwe njalo.

E! Nhliziyo yoMsindisi Ulithemba labonile:
Singasinda ngawe wedwa, Owafela thina zoni.
Mawutuswe Jesu wethu, Siyabonga kuwe njalo.

INhliziyo yakho Jesu Ingumthombo wokuthanda,
Inomusa nobunene, Ifanelw’ uthando lonke.
Mawutuswe Jesu wethu, Siyabonga kuwe njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.