Hubelani iNkosi

Hubelani iNkosi ihubo elisha;
Umhla wonke mawuhubele iNkosi.

(Emva kwayilelo nalelovesi ikwaya lihlabelela ikwaya lihlebelela
lithi: Asituse uJesu Osesakramenteni, eliyingcwele laselithini)

Zinhle kangakanani izindlu zakho – Nkosi yamaviyo: Umphefumulo
wami alangazela nokulangezela – ukuya endlini yeNkosi.

Ngithokozile ngokushiwo kimina kimina.
Ukuthi sizakuya endlini yeNkosi.

Nkosi, ngithanda ukucwazimula kwethu
yakho nendawo yobukhosi bakho.

Banenhlanhla abakhe endlini yakho Nkosi,
bazawukutusa izikhathi ngezikhathi.

Nant’ ithabenakele likaNkulunkulu
laphakathi kwabantu: uNkulunkulu uqobo lwakhe phakathi kwethu.

Impela iNkosi ikulendawo;
yindlu kaNkulunkulu lisango lezulu.

INkosi isethempeleni layo eliyingcwele;
mawuthule wonk’ umhlaba phambi kwayo.

Njengendluzele ilobizela imithombo yamanzi,
kanjalo umphefumulo wami – ulangazela wena Nkulunkulu.

Usinika isinkwa sasezulwini;
esinobumnandi bonke; usondla ngokudla kwezingelosi.

Wozani kimi nonke abakhathazekile,nabasindwayo. Nginiphumuze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.