Hubelani umsindisi

Hubelani umsindisi ongumondli noMalusi
Nimhubele ningaphezi, nimhubele ningaphezi.

Mdumiseni, nimdumise ngamahubo obukhosi,
Uyadlul’ udumo lonke.

Asitus’ iSakramente alimis’ uJesu Kristo
Ezosifela sonke.

Walinik’ abaPostole ekudleni kokugcina,
Liyisinkwa sokuphila.

E! Makholwa bhekanini nas’ isinkwa siphenduka
SibumZimba wo Msindisi.

Kuphenduka newayini lib’ igazi likaJesu,
Elisus’ ozono zethu.

Odla leliSakramente ngokufaneleyo phela,
Uzophina naphakade.

Abangalungile kodwa bazidla isijezo,
La besidla lesi sinkwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.