Ibandla likaKristo

Ibandla likaKristo laqalwa nguye yedwa,
Lenziwa labalihle nangezwi nangamanzi,
Wehlul’ ukulifuna walenza labangcwele:
Wazinikela lona wahlushwa waze wafa.

Lubuthwe kulo lonke, lilinye njalo noko;
iNkosi yalo inye, likhonza yona yodwa.
Libong’ igama layo. Londliwa ngokungcwele;
Lihamba linethemba, liphiwe okwenNkosi.

INkosi isekulo nalapha emhlabeni.
Kabahlukene nalo nab’ abasezulwini
La bathokoza khona – sisize Nkosi Jesu
Sihlanganiswe nabo sifnyelele kuwe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.