Inhliziyo kaJesu

Inhliziyo kaJesu, yiso isiphethu leso,
Okwaphum’ igazi kuso elasisindisa sonke.
LeNhliziyo ethe cwe; eluthand’ oluthe swe;
Wozanini, siyituse singayek’ ukuyithanda.

Yasihluphekela yona, yasifel’ onqamlezweni,
Isasazi ezulwini, Isasazi elathini.
LeNhliziyo ethe cwe; eluthand’ oluthe swe;
Wozanini, siyituse singayek’ ukuyithanda.

LeNhliziyo engithanda mina muntu kazanyana,
Akus’ eyomuntu njena, ngekaNkulunkulu uqobo.
LeNhliziyo ethe cwe; eluthand’ oluthe swe;
Wozanini, siyituse singayek’ ukuyithanda.

Sekungathi bonk’ abantu bangayazi leNhliziyo:
Baluqond’ uthando lwayo, baze bayithande nabo.
LeNhliziyo ethe cwe; eluthand’ oluthe swe;
Wozanini, siyituse singayek’ ukuyithanda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.