Inhliziyo yakho Jesu

Inhliziyo yakho Jesu, inomusa ithobile,
Ingumthombo wokuthanda.
Mawuzenze zethu nazo, ziyifuze ziyithande.
Njengalokhu isithanda.

Sengikhala izinyembezi Jes’ omuhle othandwayo,
Nonga iNhliziyo yakho yadabuka
Yahlupheka ngenxa yamacala ami,
Yafa kabuhlungu ngami.

Mhlengi wami, Jes’ omnene mangizang’ izadla zakho,
Nezinyawo neNhliziyo,
Ngoba woph’ igazi ngami ubethelw’ onqamlezweni
Uhlawul’ izono zami.

Wangifuna ngidukile, wangihlenga ngiboshiwe,
Wangikhipha emnyameni:
Sengibong’ uthando lwakho owangisindisa ngalo
Mina engingasiziyo.

E! Nhliziyo yoMsindisi, ulithemba labafayo
Basebambelele kuwe:
Mhla simuka kulomhlaba uzusamukele sonke
Embusweni waphezulu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.