INkos’ uJesu Kristo

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

INkos’ uJesu Kristo umhlengi wethu sonke
Usesisindisile usenyukela namhla.
Wenyukela ngobukhosi ephelezelw’ iBandla
Lababehlez’ elimbo Besaboshiwe khona.

Sesivulelw’ isango lezul’ ikhaya lethu;
Silungiselw’ indawo ezweni lobumnandi.
E! Jesu, Mhlengi wethu, khumbula izwi lakho
lokuth’ uyosilanda, sihlale nawe njalo.