INkos’ uJesu Kristo

INkos’ uJesu Kristo umhlengi wethu sonke
Usesisindisile usenyukela namhla.
Wenyukela ngobukhosi ephelezelw’ iBandla
Lababehlez’ elimbo Besaboshiwe khona.

Sesivulelw’ isango lezul’ ikhaya lethu;
Silungiselw’ indawo ezweni lobumnandi.
E! Jesu, Mhlengi wethu, khumbula izwi lakho
lokuth’ uyosilanda, sihlale nawe njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.