Izilimi zabo bonke

Izilimi zabo bonke mazitus’ iSakramente
Okukulo uMsindisi owahlatshwa ngenxa yethu
Woph’ igazi kabuhlungu ehlawul’ izono zethu ehlawul’ izono zethu.

Wayevela izulwini, wab’ umuntu ngenxa yethu,
Wayehamba emhlabeni ehlwayela izwi lakhe,
Usahlezi nathi njalo EkuleliSakramente.

Ekudleni kokugcina, walimis’ iSakramente,
Elisondla endleleni Eya le ekhaya lethu,
Liyinyama yoMsindisi, liliGazi lakhe futhi.

Yen’ oLizwi laphakade, waphendula ngezwi lakhe,
Wenz’ isinkwa sab’ inyama newayini lab’ igazi,
Sifundiswa njalo belu ngezwi lake leqiniso.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.