Jesu Ngiyinika

Jesu Ngiyinika wena inhliziyo yami.
Ngoba nguw’ oyifunayo lenhliziyo yami.

Nguwe othi: letha lapha kade ngayifsa,
Ib’ eyami njalonjalo nakweli-phambili.

Izwi lakhw’ elisho njalo limnand’ impela,
Lenjengoju olimini uma selingena.

Yithabathe Jesu wami, Ib’ eyakhw’ impela,
Ngingefke laph’ ukhona, Uma ngalanayo.

Yicwebise, Jesu wami, iyifuz’ eyakho,
Ib’ ecwebileyo njalo ekufanelayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.