Jesu Ngiyinika

Categories Zulu Hymns0 Comments

Jesu Ngiyinika wena inhliziyo yami.
Ngoba nguw’ oyifunayo lenhliziyo yami.

Nguwe othi: letha lapha kade ngayifsa,
Ib’ eyami njalonjalo nakweli-phambili.

Izwi lakhw’ elisho njalo limnand’ impela,
Lenjengoju olimini uma selingena.

Yithabathe Jesu wami, Ib’ eyakhw’ impela,
Ngingefke laph’ ukhona, Uma ngalanayo.

Yicwebise, Jesu wami, iyifuz’ eyakho,
Ib’ ecwebileyo njalo ekufanelayo.