Jesu omnene

Jesu omnene, Nkos’ enomusa
Ngikunxanela yonke imihla
Angithokozi, la wen’ ungekho,
Ongukwenama komphefumulo.

Bhek’ inhliziyo yami ebuthaka,
Njalw’ hlaselwa impi kasathan’
E Jesu woza, wen’ onamandla,
Ungicashise kuwe Msidisi.

E! Mtholozisi wabalusizi,
Uyangimema, uthi kimina:
Woza mntanami, uzophumula
Enhliziweni yami emnene.

Sengisondela ngaseLathini,
Ngizomukela wena Msindisi:
Woza ke Jesu, woz uze kimi,
Wen’ oyisinkwa sasezulwini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.