Masihambe nabelusi

Masihambe nabelusi
Siyombona umsindisi
Ozalelw’ eBethlehema
oyiNkosi yethu.

Masicule nengelosi,
Simdumis’ osemkhombeni;
Siyibonge leyongane
Ezalelwe thina.

Masihambe namakhosi,
Sinikele kanye nawo
Konk’ okuhle esinakho
Kuyo leyongane.

Masibonge njengoNina
NoJosef ‘ uMondli wayo;
Siyithande leyongane
Engumthandi wethu.

Inhliziyo zethu zonke
Sizinika wena Jesu;
Zamukele zib’ ezakho,
Zikuthande njalo.

Sibusise ngane enhle,
Usihlab’ inhlanhla sonke,
Usilonde Jesu wethu
Ngobubele bakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.