Mhlengi wami Jes’ omuhle

Mhlengi wami Jes’ omuhle nakhu ngizekudumisa
Amanxeba amahlanu osunawo ngenxa yami.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lesasekunene sakho:
Ngibusise ngalo Jesu, ungihlab’ inhlanhla yonke.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lesasebunxele sakho,
ngivikele ngalo Jesu, ezitheni zami zonke.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lolwasekunene lwakho:
Ngihambise ngalo Jesu, endleleni yokulunga.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lolwasebunxele lwakho,
Ngikhalime ngalo Jesu, ngingasuki kuwe neze.

Ngudumis’ inxeb’ elihle lasohlangothini lwakho.
Ngicashise kulo Jesu, ngilondeke khona njalo.

Esiphambanweni esihle, Okwabethelwa kuwe.
UNkulunkul’ uqobo, ngezono zethu zonke.

E! Muthi wokuphila, wathela isithelo
EsinguJesu Kristo, Ungukuphila kwethu.

Uyisihluthulelo labonile okwahlawulwa
Ngawe onk’ amacala ethu, E! siyakudumisa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.