Nang’ uNina elusizi

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

Nang’ uNina elusizi
emi ngaonqmlezweni
Kumntanakhe
ebethelwe.

Esalila kwangathithi
Usegwaziwe
ngesinkemba,
Yathi saka inhliziyo.

Wo! ngosizi
nobuhlungu, abuzwayo
uMaria esfelwa
unmntanake.

Wema khona
embongoza, ekhala
iNdodana ihlupheka
ibuhlungu.

Konje angakhona yini,
ongambon’ uNina
lowo olusizi, angakhali.

E! ngubani
ongehawulwe uMaria
elusizi ekhalela
umntankhe.

Umntanakhe
amthandayo
wamobona ebulawa
ngenxa yamacala ethu.

Wayibona iNdodana
idanglele iyalela, isifel’
onqamlezweni.

Nina wowahleng’
isintu yenz’ ukuba
ngimhawukele owafel’
onqamlezweni.

Vus’ inhliziyweni yami,
ilangabi lokumthanda
uMsindis’ uJesu wami.

Mame akucindezele
amanxeba
omntanakho
ezinhliziyweni zethu.

Yenz’ ukuba
ngimkhumbule
owafela mina soni,
ngingamkholwa ngize
ngife.

Vum’ ukuba
nami ngime
ngasonqamlezweni
nawe, simkhalel’
olenga kulo.

Ekuhluphekeni kwami
mangibekezele
nami njengoJesu
nanjengawe.

Yenz’ ukuba
ngiluthande
unqamlezo
lwomntanakho
owalenga kulo ngami.

Mangihluphekel’ uJesu
owafela mina soni,
ngihlupheke kanye
naye.

Mangithande
unqamlezo ngiluthwale
njengoJesu, ngihlawul’
izono zami.

Mame uze ungimele
mhla kuthethwa
amacala ngingashoni
emlilweni.

Ngokunginxusela
kwakho mangihlengwe
ngisindiswe ekufeni
kwaphakade.

Mhla kushon’
umzimba wami
awoyis’ umoya
wami kumntanakho
ezulwini.