Nina balindi abangwele

Nina balindi abangwele,
Ninangelosi nezikhulu.
Manibong’ uNkulunkulu.
Manimemeze ezulwini
Mbandla engelosi nithi
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Wen’ odunyisw’ ngabantu bonke
Ophezu kwengelosi
bonga uthi: Alleluya.
Wena’ owazala oyiLizwi
Ogcwel’ umusa, shono uthi:
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Nin’ enifnyelel’ ekhaya
Zikhulu nani baProfethe,
Baprofethe abakhulu,
Bafelukholo nabangcwele
Malihlabelele nithi:
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Masidumise sijabule
Sihlabelele liligama
Lokubonga, Alleluya.
Sibong’ uYise neNdodana
Benay’ uMoya Oyingcwele.
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.