Sithi Sithobil’ impela

Sithi Sithobil’ impela, sidumis’ iSakramente.
Elidlula ngobukhulu yonk’ inkonzo yasendulo.
Alisibonis’ ukholo esingekubone ngeso,
Alusibonis’ ukholo esingekubone ngeso.

Akatusisisw’ uYise, abatshazwe adunyiswe,
NeNdodana mayibongwe idunyiswe yibo bonke.
NakuMoya Ocwebileyo
Kub’ udomo ngokunjalo. Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.