Tokozani nonke

Tokozani nonke ngob’iNkosi ivukile,
Izulu livuliwe ngengalo enamandla:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Hlokomani namhla ngokwethaba okukhulu,
Izitha zahluliwe kwanqotshwa nesihogo:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Wozani nonke simhubele simdumise;
Udumo nobukhosi kungokwakhe naphakade:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Masicule sonke izingoma zenjabulo;
Usizi nokukhala kudlulile kuphelile:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Wozanini nonke simhubele neNgelosi;
NeBandla lezingwele elihlala ezulwini:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.