uNkunkulu unathi

uNkunkulu unathi uyasithanda.
Siyakubonga, siyakubonga, siyakubonga, Baba.
uNkulunkulu uhlala esikhumbula.
iNkosi yazidala izinto zonke.
Usipha izimbali nokudla kwethu.
Usipha ukuphila nokuthokoza.
Wozani simhubele simbonge njalo.

uKristo uvukile siyajabula.
uMoy’ Ocwebile wehlele kithi.
Inkonz’ isiphelile, sesiyahamba.
Sesiya emakhaya, siyajabula.
Isonto liyaphela, siyajabula.
Siyakubonga, siyakubonga, siyakubonga, Baba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.