Woza Moya Ocwebile

Woza Moya Ocwebile
Wehlisele imisele
Yokukhanya kwaphezulu.

Woza Yise wabampofu
Wen’ osiph’ izipho zakho
Khanyisela indliziyo.

Wen’ ongumduduzi omuhle
Ohambel’ izinhliziyo,
uyakuziqabulisa.

Uphumuz’ abakhathele,
Upholisa libalele,
unguMsizi osizini.

Wen’ osilethel’ inhlanhla,
Zegcwalis’ izihliziyo
Zamakholwa akho onke.

La umuntu engenawe
akakwaz’ ukwenza lutho,
Qhabo, konke konakele.

Ak’ ugez’ okungcolile,
Swakamisa okomile,
Bopha izilonda zonke.

Sthambise silukhuni
Sivuthise lasibanda
Ubuyis’ abadukile.

Wacwebise amakholwa
Athembile kuwe njalo
Zonk’ izipho zakho.

Siph’ umvuzo wokulunga
Ngazo zonk’ izipho zakho.
Athembile kuwe njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.