Woza Moya Ocwebile

Woza Moya Ocwebile
wakh’ enhliziyweni zethu.
Siphe ukuhlakanipha
Sinxanel’ okuhle kodwa
Woza Moya Ocwebile.

Woza Moya Ocwebile
wakh’ enhliziyweni zethu.
Siqondise isiminya
nemithetho yakho yonke.
Woza Moya Ocwebile.

Woza Moya Ocwebile
wakh’ enhliziyweni zethu.
Siluleke mthokozisi;
Sikhalime, la siduka.
Woza Moya Ocwebile.

Woza Moya Ocwebile
wakh’ enhliziyweni zethu.
Bheka sibuthakathaka,
Ake usikhaliphise,
Woza Moya Ocwebile.

Woza Moya Ocwebile
wakh’ enhliziyweni zethu.
Usasize njalo
yonk’ indlela yokusinda.
Woza Moya Ocwebile.

Woza Moya Ocwebile
wakh’ enhliziyweni zethu.
Woza Moya wokulunga.
Yilungis’ intando yethu.
Woza Moya Ocwebile

Woza Moya Ocwebile
wakh’ enhliziyweni zethu.
Moya wokwesab’ iNkosi,
Siyekise konk’ okubi.
Woza Moya Ocwebile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.