Woza, woza Emmanuel

Woza, woza Emmanuel, sikulindele sikubone.
Kade saboshwa ngamacala: Usathane wasikhohlisa.
Woza, woza, Nkosi yethu, sikhonze kuwe njalo njalo.
Silondoloze imithetho sibe ngabantabakho sonke.

Woza, woza, Jesu wethu akusiqinise ngamandla eSakramente
laselathini. Ngiso ngoMzimba wakh’ omuhle.
Woza, woza, Emmanuel! Usisindise usisize.
Usisindise usisize.

Woza, woza, Nkosi yethu, sikhonze kuwe njalo njalo.
Silondoloze imithetho sibe ngabantabakho sonke.
Woza, woza, Emmanuel! Usisindise usisize.
Usisindise usisize.

Woza, woza, Jesu wethu akusiqinise ngamandla eSakramente
laselathini. Ngiso ngoMzimba wakh’ omuhle.
Woza, woza, Emmanuel! Usisindise usisize.
Usisindise usisize.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.