Wozani makholwa

Wozani makholwa thokazani namhla
Wozani asiye eBethlehema.
Siyekumbona oyiNkosi yethu
Wozani sikhuleke, wozani sikhuleke
Wozani sikhuleke kuKristo iNkosi.

INkos’ uSomandla yehle ngaphezulu,
Ilel’ emkhombeni eBethlehema.
Nguye lomntwana unguMhlengi wethu.
Wozani sikhuleke, wozani sikhuleke
Wozani sikhuleke kuKristo iNkosi.

Wozani simtuse kanye nengelosi
Esezimhubela eBethlehema.
Wo! Nank’ umkhombe alaliswe kuwo.
Wozani sikhuleke, wozani sikhuleke
Wozani sikhuleke kuKristo iNkosi.

E! Nangu uNina, Nang’ uMondli wakhe
Beguqe ngakuye eBethelehema.
Namp’ abelusi bekhuleka kuye.
Wozani sikhuleke, wozani sikhuleke
Wozani sikhuleke kuKristo iNkosi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.