Yehla Moya Ocwebile

Yehla Moya Ocwebile,
Uthambise inhliziyo.
Zabo bonk’ abantu bakho
Balivume izwi lakho.

Uzekusihlab’ inhlanhla,
Lokhu ungumthokozisi.
Sicwebise ngomsa wakho
Ngazo zonk’ izipho zakho.

E! siphethu sobungwele
Sicwebise thina zoni.
Size sithandeke njalo
Kuwe Nkosi Nkulunkulu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.