Ngathi ngisahamba

Ngathi ngisahamba emhlabeni
ngahlalelw’ ithuna lami la.
Njengebali eqhakaza namhla,
Ngakusasa isibune nya.

Ngokunjalo kwangizum’ ukufa
Ngisemusha, ngiyingane nje;
Kanti qhabo, ngiyaphila futhi,
Ngishiyil’ umzimba wodwa la.

Sengiphiwe ukuhlal’ okuhle,
la ukufa kwahluliwe nya;
Sengibong’ iNkosi yaphezulu
kanye nengelos’ ekhaya le.

Ningakhali bazalwane bami,
Sahlukene umzuzwana nje;
Ezulwini sobonana futhi
Zonk’ insizi seziphele nya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.