Singabebandla

Singabebandla likaJesu Kristo
Elase Roma eliKatholika,
Elakhiweyo edwaleni lelo elinguPetro.

Nguye oqobo uMsindisi wethu,
Owalimisa lib’ elabo bonke
Libafundise egameni lakhe lonk’ iqiniso.

Sinomalusi onguPhapha wethu,
Ongumlandeli kaSimon Petrus,
Owamiselwa ukwalus’ izimvu zonke zeNkosi.

Nkosi, busisa uMalusi wethu,
Uz’ umvikele ezitheni zakhe,
Ulondoloze lonk’ iBandla lakho, libe noxolo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.