Uma inhliziyo yami

Uma inhliziyo yami ilusizi ibuhlungu ngokhumbul’
uBaba wami waphezulu ezwulini; unguBaba onomusa,
Ungumlulamisi wami, ungumlulamisi wami.

La kungathi ngishiyiwe ngizingelwa yibo bonke:
Ngokhumbula uSomandla ongilondangobubele.
Angesabi ngingowake; Ungumsizi wami yena.

La ngigula ngibuhlungu, angibekezele njalo,
Ngoba nobuhlungu lobo buyisipho sakh’ esihle,
Nginethemba kuye njalo; Kuhle konke akwanzayo.

Kothi ekufeni kwami ngingesabi nakancane.
Mangihlangabezwe uye unguMhlengi wam’ omuhle.
Angilande emhlabeni, Angiyise ezulwini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.