E! Bandla lamakholwa

E! Bandla lamakholwa, wozani simtuse.
UNina ocwebile kaJesu iNkosi.
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Njengoba ingelosi yakubingelela,
Kanjalo namakholwa enzisa okwayo,
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Ugcwele igrasia, iNkosi inawe:
Ubusisiwe wena esifazaneni,
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Uwedwa ebantwini ongangcoliswanga
Isici sakwa Adam mhlazan’ uthatshathwa.
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Ak’ usikhulekele, thin’ esiyizoni,
Usinxusele manje nangamhla sifayo.
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.