E! Mame

E! Mame, nina woMsindisi,
Sibheke thina bakaJesu
Oyena wasibeka kuwe,
Ukuba ub’ uMame wethu.

Maria, sobinis’ uJesu,
Umntwana wakho onomusa.
Sengathi nathi singamgona,
Njengoba wawumgona wena.

Virigo elicwebileyo,
Elihle kunezingelosi,
Sihlenge engozini zonke,
Singaze sisondele kuzo.

E! Mame, awosikhumbula
Mhlazane simukayo lapha,
Usisise kumntanakh’ uJesu,
Simbone embusweni wakhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.