E! Nkanyezi enhle

E! Nkanyezi enhle, sango laphezulu.
Nin’ obongekayo, kaNkulunkulu.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Sesiphinda izwi lengelosi sithi:
Unenhlanhla wena, Nina woMsindisi.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Yihl’ usikhulule kuko konk’ okubi,
esibanjwe yikho ngamacala ethu.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Yib’ uMame wethu osithanda njalo;
Sicelel’ inhlanhla kumntanakh’ uJesu.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Wena mbali enhle, nazi inhliziyo zethu
Thina zoni, zenze zibe mhlophe.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Yikhanyis’ indlela esihamba ngayo,
Simfuman’ uJesu sithokoze njalo.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Madunyisw’ uYise neNdodana futhi,
Udunyiswe nawe Moya Ocwebile.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.