Jesu siyancenga

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

Jesu siyanceng’ ukuba
Upholise Ubuhlungu
bemiphefumulo leyo
Ehlanzwayo emlilweni.

Thel’ igazi lakho Jesu,
Endaweni yobuhlungu,
liphumuze imimoya
ehlawul’ esihlanzweni.

Shwele Jesu, Mhlengi wayo,
nansi ikhalela kuwe;
Yiyekele inhlawulo,
Wena onomus’ omkhulu.

Yikhulule ngomsa wakho,
Yingenise ezulwini,
Ikutuse ikubonge,
Ithokoze kanye nawe.