Jesu siyancenga

Jesu siyanceng’ ukuba
Upholise Ubuhlungu
bemiphefumulo leyo
Ehlanzwayo emlilweni.

Thel’ igazi lakho Jesu,
Endaweni yobuhlungu,
liphumuze imimoya
ehlawul’ esihlanzweni.

Shwele Jesu, Mhlengi wayo,
nansi ikhalela kuwe;
Yiyekele inhlawulo,
Wena onomus’ omkhulu.

Yikhulule ngomsa wakho,
Yingenise ezulwini,
Ikutuse ikubonge,
Ithokoze kanye nawe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.