Kwake kwathi uMaria

Kwake kwathi uMaria esabong’ iNkosi.
Ingelos’ uGabriele yeza kuye yathi:
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

Yab’ isithi: “E! Maria, unenhlanhla wena,
ngoba nakhu uzozala uMsindis’ uJesu.”
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

Wabesethi uMaria: “Ngilalel’ iNkosi;
Akwenzeke kimi lokho njengokusho kwakho.”
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

INdodana yophezulu yehla, yab’ umuntu.
Yab’ umntwana weVirigo elicwebileyo.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.