Maria mandla ami

Maria mandla ami, ake ingiqinise.
Ngibambelele kuyo indlela yokulunga.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Maria Mlondi wami ake ungivikele,
La ngivelelw’ ingozi yomphefumulo wami.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Maria themba lami, ake ungicelele
eNdodaneni yakho inhlanhla yaphakade.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.