Maria mandla ami

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

Maria mandla ami, ake ingiqinise.
Ngibambelele kuyo indlela yokulunga.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Maria Mlondi wami ake ungivikele,
La ngivelelw’ ingozi yomphefumulo wami.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Maria themba lami, ake ungicelele
eNdodaneni yakho inhlanhla yaphakade.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.