Ngokubhabhadiswa kwami

Ngokubhabhadiswa kwami
Ngaphenduka ngab’ ikholwa,
Ngaphunyiswa emnyameni
Embusweni kasathane.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Ngilikholwa nginoBaba;
OyiNkos’ enkul’ impela,
Wangithola, ngab’ owakhe,
Wongihlab’ inhlanhla yonke.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Ngilikholwa, sengayeka
Izindlela zobumnyama;
Intokozo yami manje
Ngukucweba kwenhliziyo.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Ngilikholwa, ngiyathemba
KuSomandla onguBaba,
Wongilanda ekufeni,
Angiyise ezulwini.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.