O! hamba kahle

O! hamba kahle, sihlobo sethu,
Usuphumile osizini lwalomhlaba;
Sowuy’ ekhaya le ezulwini,
KuBaba wethu okubizile.

Nakhu sikhala izinyembezi
Sesibuhlungu,ngoba sesikwamukiwe;
Kepha intando ka Baba wethu
Mayidunyiswe ngekathi yonke.

O! Hamba kahle, sihlobo sethu;
Usuphindele lapho wathatshathwa khona.
Sal’ usulala la elibeni,
Uze uvuke ngolokugcina.

Sesicelela wena sihlobo
KuNkulunkulu onguMninimandla wonke;
Kakuhawukele akungenise
Ekukhanyeni kwasezulwini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.