Shwele Nkosi

Shwele Nkosi yobubele
Bahawukel’ abantu bakho.
Abahlanzwa emlilweni
Bahlawul’ izono zabo.

Siyancenga Jes’ omnene
Ngenxa yobuhlungu bakho
Owabuzw’ onqamlezweni
Ubayise ezulwini.

Shwele Nkosi Mninimusa,
Yizwa ukukhala kwabo,
Ubakhiphe emlilweni
Ubayise ezulwini.

Ukukhanya kwaphakade
Makubakhanyele njalo,
baphumule ebuhleni,
bawubong’ umusa wakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.