Yethi Nkosikazi

Yethi Nkosikazi yethu,E! Maria.
Unomusa nobubele E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria.

Inhliziyo zethu Mame, E! Maria.
Seziqonde kuwe njalo, E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria.

Thin’ esisesemhlabeni E! Maria,
Usilonde singabhubhi, E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria.

Ngamhla simukayo lapha, E! Maria.
Uzusise ezulwini, E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.