Didimalang

Didimalang, magodimo,
Lefatshe, tla o lele;
Gonne kwana ya Modimo
Ya tlhajwa, e go swele;
Roromelang Mogolodi,
O tlhorwa Getsemaneng;
Bonang o fufula madi
Ka kampano mo moweng.

Jo! Judase o mo atla
Ka katlo ya mooki;
Bangwe ba mmofa diatla
Ba tlhora Moitshoki.
Ba tlabeletsa ka maano,
Mmoloki yo’ siameng;
Ba mmelesa sefapano,
Ba mo kgweeletsa thabeng.

Mme mo felong ga digata
Ba ema jaaka manong;
Noto le tshipi tse ‘thata
Di mmapola mokgorong.
Ba mo tlhoma le ditlodi
Setlharing se se rogwang;
Jaana go kaya mokwadi
Se o se bolaetsweng.

Jesu o sa rapelela
Baba ba ba mo tlhabang;
Lorato lo sa ‘tshwarela
Kilo e’ lo bolayang.
Jo! Lefifi le lenyora,
Satane le molete,
“Thonkgo di ntse di mo tlhora,
Di mmolaetse nnete.”

Dikgalo di sa oketsa
Dintho tse di sa balweng;
Tiro ya’gwe a e swetsa
Ka pelo e ‘robilweng;
Mme jaana a neela moya,
A goa, “Go fedile,”
Imanwele wa tsamaya;
Tefo o e lefile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.