Dudueletsa Morena

Dudueletsa Morena,
Wena, lefatshe jotlhe.
Godisa Modimo Moya
Mo moletlong wa one.
Bolela dikgakgamatso,
O di itumelela.

Barutiwa ba ga Jeso
Ba ne ba nnela ruri
Thapelong go lebelela
Go tla ga Mogomotsi.
Ka tsatsi ja gompijeno
A tswa legodimong.

Mo mosumong o mogolo
Ditemeng tsa molelo
Ga goromediwa Moya,
Neo tsa bomodimo.
Pelo tsa botlhe tsa tuka
Bothitong jwa lorato.

Ba rera kaga Modimo:
“Ipolokeng tatlhegong,
Tlhapang kolobetsong e ntsha
Ya metsi, ya molelo.”
Mme ditshaba tsa ikoba
Mme ga tsalwa Kereke.

Phuthego e, ya Modimo
Ke borara ba rona,
Mme ke Mm’a rona tumelong.
Setlharing re dikala,
Mme botshelo jwa setlhare
Ke lorato lwa Moya.

Boraro jwa Boitshepo,
Re lebogela thata
Ditiro le digrasia
Tsa gago mo go rona,
Re tshedise, re etele,
Nna mo pelong ka metlha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.