Go bakwe Jesu Kreste

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O diregile motho
Go re ntsha mo dibeng.
O n’a tshela ruri
Kwano mo lefatsheng.
A re tlotleng Mmoloki,
A re mo lebogeng.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O re golotse rotlhe
Thateng ya molete.
O tsholotse madi
Otlhe mo setlharing,
A tsena kgalalelong,
O busa bogosing.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
Jaanong o lebeletse
Go tla ga barutwa.
Rra’gwe o baakantse
Nyalo ya Morwa ‘we,
Rona re banyadiwa,
Rotlhe re biditswe.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O thelesetsa mewa
Mono Sakramenteng.
Re ja digrasia
Nameng ya Kwanyana,
Mading re nwa botshelo,
Poloko ya rona.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O re laletsa jaana:
“Tlang, ba lo lapileng,
Ba lo hutsafalang,
Le ba lo imelwang,
Ke tla lo lapolose,
Ke lo fe kagiso.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.